UFABET

UFABET

WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เหตุอีโบลาระบาดในคองโก

WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เหตุอีโบลาระบาดในคองโก

ความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคไปยังประเทศเพื่อนบ้านถือว่าสูง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสอีโบลาตลอดทั้งปีของคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่โรคจะแพร่กระจายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม องค์กรดังกล่าวไม่ถือว่าการแพร่ระบาดเป็นภัยคุกคามระดับโลก เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมว่า การประเมินความเสี่ยงของเรายังคงมีความเสี่ยงที่อีโบลาจะแพร่กระจายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและภูมิภาคนี้ยังคงสูงมาก และความเสี่ยงของการแพร่กระจายออกนอกภูมิภาคยังคงต่ำ .นับตั้งแต่การระบาดของโรคอีโบลาเริ่มขึ้นในคองโกเมื่อวันที่ 1...

Continue reading...